Dobrodošli

Optimizacija investicija

Sveža celovita rešenja za poeetak poslovanja, njegov razvoj, kao i internacionalizaciju

Entre Beograd je preduzeae speciajlizovano za razvoj investicija i preduzetništva na srpskom tržištu. Energiean tim investitorima pruža celovitu podršku na preduzetniekom, poreskom, administrativnom i pravnom podrueju u cilju uspešnog ulaska i razvoja poslovanja na tržištu Republike Srbije.

Pored usluga za preduzeaa i preduzetnike, sara?ujemo i sa brojnim institucijama uz eiju pomoa obezbe?ujemo podršku za razvoj preduzetnieke infrastrukture i pružamo podršku kod obezbe?ivanja sredstava za razvoj naših klijenata.


Sveža rešenja

Optimizacija poslovanja kroz kreativno planiranje, kvalitetno izvo?enje i stalno upravljanje promena

Preduzeaima i preduzetnicima pružamo pomoa prilikom ulaska na srpsko tržište i dajemo podršku u fazi planiranja, osnivanja i rasta preduzeaa. Formirali smo pet grupa usluga za optimizaciju vaše investicije: